NOTEIKUMI

VALMIERAS KULTŪRAS CENTRA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1. Vispārējā informācija

1.1. Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz Valmieras Kultūras centra (turpmāk – Centrs) nolikumu. Noteikumus apstiprina Centra direktors.
1.2. Noteikumi nosaka kārtību un uzvedību Centra rīkoto un Centrā notiekošo pasākumu un nodarbību laikā.
1.3. Noteikumi nosaka Centra apmeklētāju pienākumus, atbildību un tiesības.
1.4. Noteikumu ievērošana ir obligāta ikvienam Centra apmeklētājam. Noteikumu ievērošana nodrošina Centra apmeklētāju drošību un to tiesību ievērošanu.
1.5. Noteikumi tiek publicēti Centra mājas lapā www.vkc.lv un ir publiski pieejami.

2. Kārtība un uzvedība pasākuma norises laikā

2.1. Centrs apmeklētājiem ir atvērts vienu stundu pirms pasākuma sākuma. Apmeklētājiem ir pienākums ievērot pasākuma sākuma laiku un nekavēt.
2.2. Apmeklētāji tiek aicināti pievērst uzmanību pasākuma organizatoram, jo daļu pasākumu organizē Centrs, bet daļu – neatkarīgie producenti. Par pasākuma māksliniecisko un tehnisko kvalitāti atbild organizators.

2.3. Apmeklētājiem ir pienākums:

2.3.1. izslēgt mobilos telefonus un citas viedierīces, pirms ieiešanas skatītāju zālē. Šo ierīču izmantošana traucē citiem skatītājiem, māksliniekiem. Par šī noteikuma neievērošanu Centra darbiniekam ir tiesības apmeklētāju izraidīt no zāles;
2.3.2. nesarunāties un netrokšņot pasākuma laikā;
2.3.3. atstāt virsdrēbes garderobē. Vērtības virsdrēbēs neatstāt, par tām garderobe atbildību neuzņemas.

2.4. Apmeklētājiem ir aizliegts:

2.4.1. ienest ēdienu un dzērienus pasākumā, kas nav paredzēts ar galdiņu rezervāciju;
2.4.2. ienest bīstamas vielas un priekšmetus, ņemt līdzi dzīvniekus;
2.4.3. pasākuma laikā filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus. Fotografēšana, filmēšana un audio ierakstu veikšana ir pieļaujama tikai profesionāliem mērķiem, iepriekš saņemot Centra administrācijas vai pasākuma organizatora atļauju.

2.5. Apmeklējot Centra pasākumus, garderobes un tualetes ir bezmaksas.
2.6. Centrā nav apmeklētājiem paredzētas smēķētavas.
2.7. Apmeklētāji alkohola vai narkotisko vielu reibumā pasākumos netiek ielaisti.
2.8. Māksliniekiem paredzētos ziedus apmeklētājiem ir iespējams pasniegt pašiem. Ziedus drīkst pasniegt vienīgi pasākuma noslēgumā.
2.9. Centra personāls vienmēr ir apmeklētāju rīcībā. Viņi sagaidīs, ierādīs vietu, atrisinās neskaidrības vai radušās problēmas un atbildēs uz jautājumiem.

3. Kārtība un uzvedība nodarbību laikā

3.1. Centra kolektīva dalībnieks, atrodoties nodarbībās vai pasākumos, ievēro visas sabiedrībā pieņemtās kārtības, uzvedības un pieklājības normas.
3.2. Uz nodarbībām kolektīvu dalībnieki ierodas tām atbilstoši sagatavojušies. Par personīgajām mantām atbild kolektīvu dalībnieki.
3.3. Centra kolektīvu dalībnieki ir atbildīgi par nodarbībā izsniegto inventāru, kā arī darba vietas kārtību un darba drošības noteikumu ievērošanu. Kolektīva dalībnieks rūpējas par savu veselību un drošību, neapdraud savu un citu veselību un drošību, ievēro iekšējās kārtības noteikumus un citus Centra noteikumus.
3.4. Ekstremālās situācijās (ugunsgrēka, plūdu, vētras un citos gadījumos) kolektīvu dalībnieki bez ierunām pakļaujas atbildīgo personu rīkojumiem, rīkojas saskaņā ar drošības instrukcijās, nepieciešamības gadījumā seko evakuācijas plānam. Operatīvo dienestu tālruņi atrodas uz evakuācijas plāniem.
3.5. Kolektīva dalībnieks par nopietniem negadījumiem vai problēmām informē kolektīva vadītāju vai kādu citu Centra darbinieku.

4. Biļešu iegāde

4.1. Biļetes uz Centrā notiekošiem pasākumiem var iegādāties Centra kasē Rīgas ielā 10, Valmierā, un/vai biļešu izplatīšanas interneta vietnēs.
4.2. Biļetes uz pasākumu jāiegādājas katram apmeklētājam. Ieeja uz pasākumu bez maksas ir bērniem vecumā līdz 2 gadiem (bez nodrošinātas atsevišķas sēdvietas).
4.3. Uz bērnu pasākumiem biļete jāiegādājas katram apmeklētājam. Pedagogiem, kas pavada bērnu grupu (no 10 personām), ieeja pasākumā ir bez maksas.
4.4. Vakara pasākumos, kas paredzēti pieaugušo auditorijai (t.sk. klasiskās mūzikas un kamermūzikas koncerti), pirmsskolas vecuma bērni netiek ielaisti. Uz atsevišķiem neatkarīgo producentu organizētajiem pasākumiem pirmsskolas vecuma bērni tiek ielaisti arī vakara pasākumos atbilstoši noteikumiem producentu pasākuma biļešu tirdzniecības vietās.
4.5. Iegādātās biļetes uz pasākumu atpakaļ pieņem un/vai maina tikai pasākuma atcelšanas gadījumā.
4.6. Skolēnu, pilna laika studentu, ISIC karšu īpašnieku un pensionāru biļetes ir derīgas tikai kopā ar atlaidi apliecinošu apliecību. Apmeklētājam biļešu kontrolierim ir jāuzrāda biļete kopā ar atlaižu apliecinošu dokumentu, pretējā gadījumā apmeklētājam tiek liegta iespēja apmeklēt attiecīgo pasākumu.
4.7. Centrs piemēro atlaidi biļešu cenai Valmieras kultūras kartes īpašniekiem. Atlaide attiecas tikai uz Centra organizētiem pasākumiem.
4.8. Centra pasākumu biļetes aizliegts izmantot komerciālos nolūkos, t.s. reklāmas vai mārketinga kampaņās, bez Centra administrācijas atļaujas. Atļauju iespējams saņemt, iepriekš sazinoties ar Centra administrāciju pa e-pastu kultura@valmierasnovads.lv.

5. Skatītājiem ar kustību traucējumiem

5.1. Apmeklētājiem ratiņkrēslā Centrs iespēju robežās piedāvā iespēju apmeklēt pasākumus, apmeklētājam un viņa pavadonim iepriekš piesakoties pa tālruni 64207207, rakstot uz e-pastu kultura@valmierasnovads.lv vai informējot kasieri, iegādājoties biļeti Centra kasē. Saņemot informāciju, pasākuma administrators nodrošinās vietu pieejamību skatītāju zālē.
5.2. Skatītājiem ar īpašām vajadzībām, uzrādot invalīda apliecību, Centra rīkoto pasākumu biļetes cenai tiek piemērota 15% atlaide vai atsevišķos gadījumos cita atlaide. Personai, kas pavada skatītāju ar īpašām vajadzībām, jāiegādājas biļete par pilnu cenu.

6. Valmieras Kultūras centra pasākumu fotogrāfijas

Centra mājaslapā www.vkc.lv publicēto fotogrāfiju izmantošana pieļaujama tikai ar atsauci uz foto autoru un/vai informācijas avotu.

7. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos

Izmaiņas Noteikumos var ierosināt Centra direktors un darbinieki.

APSTIPRINU

Valmieras Kultūras centra direktors

Toms Upners

01.11.2016.

PIEKĻŪSTAMĪBAS PAZIŅOJUMS

Valmieras Kultūras centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Oficiālā Valmieras Kultūras centra tīmekļvietne – https://www.vkc.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Valmieras Kultūras centra tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

NEATBILSTĪBA PRASĪBĀM, KAS MINĒTAS NOTEIKUMOS NR. 445:

  •  Attēliem trūkst alternatīvo tekstu, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrāna lasītāju nevar nolasīt attēla pamatinformāciju.
  • Mājaslapā ievietotajiem video materiāliem netiek nodrošināti subtitri. Teksta noraksti nav pieejami.
  • Atsevišķās tīmekļvietnes vietās, piemēram, sadaļā “Kalendārs” un “Kontakti”, kā arī mājaslapas kājenē kontrasts starp fonu un tekstu nav pietiekams. Tāpat tīmekļvietnē nav funkcionāla poga teksta izmēru maiņai.
  • Tīmekļvietnē nav funkcionālas pogas teksta izmēru mainīšanai.
  • Visas iepriekš minētās nepilnības Valmieras Kultūras centrs plāno novērst līdz 2021.gada beigām. 2021.gadā plānots izveidot jaunu, MK noteikumu Nr.445 prasībām atbilstošu mājaslapu.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 29.12.2020. Izvērtēšanu veica Valmieras Kultūras centrs.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar teksta izmēriem, piedāvājam risināt, izmantojot interneta pārlūkprogrammas iebūvēto funkciju “Tuvināt”, saīsne – Ctrl poga kombinācijā ar + (tuvināt), – (tālināt) vai 0 (atgriezt sākuma režīmā).

Teksta uztveramībai iesakam izmantot ekrāna lasītājus:

  • Narrator (Microsoft Windows sistēmā iebūvēta lietotne)
  • VoiceOver (Apple OS X sistēmā iebūvēta lietotne)
  • NVDA (bezmaksas Microsoft Windows sistēmai pieejama lietotne)

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: kultura@valmierasnovads.lv

Zvaniet: +371 64207201

Adrese: Valmieras Kultūras centrs, Rīgas iela 10, Valmiera, LV-4201

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir “Valmieras Kultūras centra direktors”

E-pastā: kultura@valmierasnovads.lv
Tālrunis: +371 64207201

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore Evija Voitkāne.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +371 67686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 29.12.2020.

Šo paziņojumu apstiprināja Toms Upners, Direktors.

Valmieras novada pašvaldības privātuma politika
pieejama: https://www.valmierasnovads.lv/content/uploads/2021/10/350_lem_piel_Privatuma_politika.pdf

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Tālrunis: 64210687

E-pasts: datuspecialists@valmierasnovads.lv

Scroll to Top
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux